KONTRAST A A A

TYMCZASOWE ZASADY FUNKCJONOWANIA NA TERENIE TEATRU

TYMCZASOWE ZASADY FUNKCJONOWANIA NA TERENIE TEATRU
W związku ze wznowieniem 6 czerwca 2020 r. działalności Teatru im. J. Osterwy  Gorzowie Wlkp. w okresie pandemii, zobowiązani jesteśmy do przestrzegania wytycznych nałożonych nam przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  

Szanowni Widzowie!

W związku ze wznowieniem 6 czerwca 2020 r. działalności Teatru im. J. Osterwy  Gorzowie Wlkp. w okresie pandemii, zobowiązani jesteśmy do przestrzegania wytycznych nałożonych nam przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  Stąd każdy widz przebywający na terenie naszego teatru zobowiązany jest do dostosowania się do tych wytycznych.

Tymczasowe zasady:

1.Ograniczenie liczby widzów na poziomie 50% pojemności widowni.
2.Dotychczasowa numeracja miejsc NIE OBOWIĄZUJE. Widzowie zajmują MIEJSCA WYŁĄCZNIE WYZNACZONE !!!
3. Każdy widz zobowiązany jest do noszenia maseczki również podczas spektaklu.
4. Przed wejściem obowiązuje dezynfekcja rąk.
5. Obowiązuje zachowanie bezpiecznego dystansu podczas przemieszczania się po terenie teatru.
6. Zawieszamy  możliwość korzystania z szatni.
7. Umożliwiamy wychodzenie z teatru  także wyjściami ewakuacyjnymi.

Informacje na temat zasad organizacji widowni i pracy naszego teatru  będą aktualizowane na bieżąco.

Przepraszamy za  niedogodności i prosimy o wyrozumiałość.

 


Regulamin funkcjonowania Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp. w okresie wychodzenia ze stanu epidemii Covid – 19

z dnia 4.06.2020r.

 1. Wewnętrzne zasady organizatora wydarzenia
 2. Obowiązkowe maseczki / przyłbice u wszystkich pracowników, szczególnie mających kontakt z publicznością.
 3. Dezynfekcja dłoni przy wejściu na teren teatru i wyjściu.
 4. Przy wejściu i w toaletach dostępne środki do dezynfekcji.
 5. Oznaczenie dedykowanych pojemników na zużyte środki ochrony osobistej.
 6. Wyposażenie personelu sprzątającego w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji.
 7. Szkolenie pracowników w zakresie bezkontaktowej obsługi publiczności oraz procedur stosowanych podczas obsługi spektaklu.
 8. Planowanie harmonogramu organizacji wydarzenia, tak aby jak najmniejsza liczba osób pracowała w jednym czasie w jednym miejscu – uwzględniając również pracowników biurowych.
 9. Opracowanie odpowiednich zapisów do umów z kontrahentami i pracownikami na umowę zlecenie/dzieło (np. klauzula RODO dotycząca udostępniania danych GIS, oświadczenie o stanie zdrowia).
 10. Zasady pracy artystycznej i wykonawczej
 11. Jeśli to możliwe, organizacja trybu pracy z uwzględnieniem systemu zmianowego i rotacyjnego oraz niezbędnej rezerwy kadrowej.
 12. Artyści zobowiązani są do wypełnienia oświadczenia na temat stanu zdrowia w momencie przystąpienia do pracy.
 13. Przygotowanie w pierwszej kolejności wydarzeń artystycznych w kameralnej obsadzie, z uwzględnieniem możliwości przeprowadzenia prób w dużych salach z zachowaniem wymaganego dystansu.
 14. Adaptacja spektakli repertuarowych oraz programów koncertowych na potrzeby pokazów i koncertów plenerowych (gdy ich organizacja będzie możliwa).
 15. Przeprowadzanie poszczególnych działań artystycznych z dostosowaniem odległości 1,5 metra pomiędzy występującymi tam, gdzie będzie to możliwe.
 16. Regularna dezynfekcja powierzchni używanych przez artystów, włącznie z dekoracjami i rekwizytami, z którymi mają bezpośredni kontakt.
 17. Kostiumy: ubieranie i rozbieranie bez garderobianych tam, gdzie to jest możliwe. Po zdjęciu kostium powinien być włożony do worka foliowego, oznaczonego imieniem i nazwiskiem danego artysty, a następnie oddany do pralni.
 18. Mikroporty: indywidualne dla każdego aktora, podpisane, na czas trwania całego cyklu przedstawień.

III. Polityka informacyjna

 1. Organizatorzy wydarzeń powinien wprowadzićklauzule dot. ochrony danych osobowych, umożliwiające Organizatorowi udostępnienie Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom porządkowym danych osobowych uczestników imprezy.
 2. Obowiązek samodzielnego wyposażenia się uczestnika w materiały ochrony osobistej.
 3. Uczestnicy muszą zostać poinformowani z wyprzedzeniem o tym, że uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją ww. regulaminu, którego zapisów uczestnik jest zobowiązany przestrzegać oraz o zasadach uczestnictwa w danym wydarzeniu pod kątem zasad logistyki i bezpieczeństwa na terenie wydarzenia.
 4. Zbieranie danych osobowych i kontaktowych:
 5.  Dane te umożliwiają łatwy kontakt z uczestnikami wydarzenia po jego zakończeniu,
 6.  Zbieranie ich nie jest obligatoryjne, ale rekomendowane w miarę możliwości, tak by ułatwić służbom sanitarnym dochodzenie epidemiologiczne na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w danym wydarzeniu.,
 7. Po ich pozyskaniu powinny być przechowywane przez organizatora przez 2 tygodnie.
 8. Zasady organizacji widowni
 9. Udział widzów jest dopuszczalny pod warunkiem:
 10.  Zakrywania ust i nosa przez widzów,
 11. Udostępnienia widzom nie więcej niż połowy liczby miejsc. Rzędy powinny być zajmowane naprzemiennie, z zachowaniem jednego wolnego miejsca między widzami. Obowiązek zachowania jednego wolnego miejsca między widzami nie dotyczy widza, który:

– uczestniczy w pokazie z dzieckiem do ukończenia 13. roku życia,

– jest osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie.

 1. Na terenie wydarzenia zaleca się rozmieszczenie środków do dezynfekcji oraz tablic informacyjnych przypominających o obowiązku noszenia maseczek i zachowania dystansu m.in. 1,5 metra.
 2. Procedura wejścia i wyjścia publiczności:
 3.  Wyposażenie pracownika ochrony oraz bileterek w odpowiednie środki ochrony osobistej (maseczki, przyłbice, środki do dezynfekcji rąk),
 4. Ustawianie kolejek z zachowaniem dystansu 2 metrów,
 5. Obowiązkowa dezynfekcja dłoni przez uczestników przy wejściu do obiektu lub na teren imprezy,
 6. W obiektach gdzie jest to możliwe – podział publiczności na sekcje wpuszczane w odpowiednich odstępach czasowych,
 7. W przypadku obiektów posiadających jedno wejście ustalenie odrębnych godzin wejścia dla poszczególnych grup osób,
 8. W przypadku obiektów posiadających więcej niż jedno wejście podział na możliwie największą ilość wejść.
 9. Rozejście się publiczności:
 10. Sprawne wypuszczanie grupami/sekcjami, w miarę możliwości wypuszczanie  najpierw osób starszych,
 11. Udostępnienie największej możliwej liczby wyjść,
 12. Kontrolowanie przepływu publiczności przez obsługę spektaklu.
 13. Proponowane rozwiązania dla rozmieszczenia publiczności na wydarzeniach:
 14. Miejsca siedzące zajmowane co drugie siedzenie,
 15. Publiczność usytuowana w odległości minimum 2 metrów od sceny/ artystów.

 

V. Zasady bezpieczeństwa na terenie wydarzenia

 1. Wietrzenie i wentylowanie obiektów zamkniętych przed, w trakcie i po każdym dniu imprezy,
 2. Zachowanie higieny miejsc dla publiczności oraz zaplecza powinno uwzględniać:
 3. Środki do mycia i dezynfekcji dostępne na terenie teatru, m.in. w toaletach oraz przy wejściach na teren teatru i wyjściach, z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnością,
 4. Udostępnienie możliwie jak największej liczby toalet i organizacja przedsięwzięcia tak, aby móc zachować wymagany dystans,
 5. Oznaczenie dedykowanych pojemników na zużyte środki ochrony osobistej, postępowanie z odpadami zgodnie w Wytycznymi Ministerstwa Klimatu i GIS,
 6. Umieszczenie w widocznych miejscach instrukcji mycia rąk według rekomendacji GIS z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnością i dzieci (odpowiednia wysokość),
 7. Sprzątanie, dezynfekcja toalet ze zwiększoną częstotliwością, minimum raz na godzinę.
 8. Sprzątanie miejsc przygotowania i wydawania posiłków powinno uwzględniać:
 9. Stosowanie specjalnych środków dezynfekujących,
 10. Obowiązek i zwiększoną częstotliwość odkażania,
 11. Zasady odkażania urządzeń systemów płatności.
 12. Udostępnienie jak największej liczby pomieszczeń oraz osobnych sanitariatów dla pracowników i obsługi.
 13. Ciągi komunikacyjne/toalety:
 14. Zaleca się zapewnienie w miarę możliwości bezdotykowego otwierania drzwi,
 15. Zaleca się wyłączenie z użytkowania co drugiego pisuaru, jeśli nie są one umieszczone w odległości umożliwiającej zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego oraz taka organizacja korzystania z toalet, aby ułatwić zachowanie dystansu
 16. W momencie uruchomienia etapu pozwalającego na organizację imprezy masowej w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, dodatkowy obowiązek poinformowania właściwego powiatowego inspektoratu sanitarnego o zastosowanych środkach bezpieczeństwa wraz z prośbą o weryfikację pod kątem epidemiologicznym.
 17. Pranie ręczników i odzieży (koszulki obsługi) w temperaturze min. 60 stopni lub odpowiednia dezynfekcja.
 18. Prowadzenie działalności gastronomicznej i handlowej podczas spektaklu
 19. Pracownicy wykonujący bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów w czasie jej wykonywania są zobowiązani do zakrywania nosa i ust. Zalecane jest stosowanie maski, maseczki, albo przyłbicy.
 20. Pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom środki do dezynfekcji rąk.
 21. Zaleca się, aby pojemniki z płynem dezynfekującym zostały zapewnione przy wejściach, w toaletach i przy punktach sprzedaży.
 22. Zaleca się wyposażenie stanowisk obsługi w przeźroczystą osłonę np. z pleksi, oddzielającą klienta od pracownika.
 23. Częste dezynfekowanie lad i czytników płatniczych, przeprowadzanie co najmniej raz na godzinę dezynfekcji stanowiska kasowego lub stanowiska obsługi. Systematyczna dezynfekcja rąk.
 24. Należy zapewnić odległość między stanowiskami pracy w tym przy stoiskach sprzedażowych wynoszącą co najmniej 1,5 metra (chyba że jest to niemożliwe ze względu na charakter działalności wykonywanej w danym zakładzie pracy, a zakład ten zapewnia środki ochrony osobistej).

 

VII.  Dodatkowe procedury dla imprez plenerowych.

 1. Obowiązek zachowania 2-metrowej odległości pomiędzy uczestnikami.
 2. Zapewnienie obsługi do możliwie najczęstszego czyszczenia uchwytów otwierających drzwi pomieszczeń i toalet.
 3. Dezynfekowanie toalet i umywalek po każdym dniu imprezowym.
 4. Wyraźne oddzielenie i oznaczenie terenu dla widowni (aby uniemożliwić mieszanie się publiczności z osobami postronnymi, np. spacerowiczami).

VIII.  Procedury postępowania w przypadku potwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 uczestnika lub obsługi wydarzenia.

 1. Organizatorzy mają obowiązek udostępnić listę uczestników i pracowników odpowiednim pracownikom Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
 2. Rekomenduje się stosowanie do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
 3. Przepisy końcowe
 4. Regulamin zostaje wprowadzony na czas nieokreślony.
 5. Regulamin może być zmieniony przez pracodawcę lub uzupełniony w miarę aktualnych wytycznych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Głównego Inspektora Sanitarnego
 6. Regulamin wchodzi z życie z dniem 4.06.2020r.

 

Pozostałe wydarzenia

Promocja książki "Życie niedokończone"

Promocja książki "Życie niedokończone"

Życie niedokończone. Z Lechem Raczakiem rozmawia Jacek Głomb

Premiera "Opowieści Wigilijnej"

Premiera "Opowieści Wigilijnej"

„Opowieść WIGILIJNA” wg Charlesa Dickensa w adaptacji i reżyserii Andrzeja Ozgi w Teatrze im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp.

37. GORZOWSKIE SPOTKANIA TEATRALNE

37. GORZOWSKIE SPOTKANIA TEATRALNE

Program 37. Gorzowskich Spotkań Teatralnych

Nagrodzeni aktorzy

Nagrodzeni aktorzy

W miniony piątek, 1 października, w Filharmonii Gorzowskiej odbyła się XXII Inauguracja Sezonu Kulturalnego,

SCENA LETNIA 2021

SCENA LETNIA 2021

Gorzowski Festiwal Teatrów Ogródkowych

STANOWISKA MULTIMEDIALNE

STANOWISKA MULTIMEDIALNE

W ramach programu pn. Rozbudowa budynku Teatru wraz z zagospodarowaniem terenu Teatru im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp. (Etap V),

Teatr na Starym Rynku w ramach wydarzeń Dobry Wieczór Gorzów

Teatr na Starym Rynku w ramach wydarzeń Dobry Wieczór Gorzów

W ramach tegorocznego cyklu "Dobry wieczór Gorzów" Teatr Osterwy przygotował wiele wydarzeń artystycznych.

Orędzie na Międzynarodowy Dzień Teatru

Orędzie na Międzynarodowy Dzień Teatru

Silna potrzeba tworzenia u autorów, scenografów, tancerzy, śpiewaków, aktorów, muzyków, reżyserów nigdy nie zostanie zaduszona, a w bardzo niedługiej przyszłości zakwitnie od nowa - napisała w orędziu na 60.

ODWOŁANE SPEKTAKLE

ODWOŁANE SPEKTAKLE

Szanowni Państwo!

Witold Andrzejewski – aktor Teatru im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp.

Witold Andrzejewski – aktor Teatru im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp.

Pod koniec roku 2020 ukazała się monografia Witolda Andrzejewskiego, aktora gorzowskiej sceny w latach 1960-1966. Pomysł napisania książki powstał w  piątą rocznicę śmierci Andrzejewskiego.

Fundusz Wsparcia Kultury

Fundusz Wsparcia Kultury

Teatr im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp. jest beneficjentem Funduszu Wsparcia Kultury.

FERIE ZIMOWE Z GORZOWSKIM TEATREM

FERIE ZIMOWE Z GORZOWSKIM TEATREM

Teatr im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp.  zaprasza w czasie ferii – i nie tylko - młodych widzów na kanał You Tube Małej Reduty Osterwy Gorzowskiego Teatru. Kanał stworzony został specjalnie z myślą o naszych najmłodszych odbiorcach.

NOWOROCZNY KONCERT ŻYCZEŃ

NOWOROCZNY KONCERT ŻYCZEŃ

WEŹ UDZIAŁ W NOWOROCZNYM KONCERCIE ŻYCZEŃ ONLINE!

ŚWIECIE NASZ premiera online

ŚWIECIE NASZ premiera online

Gdyby Marek Grechuta żył, 10 grudnia obchodziłby swoje 75-te urodziny....

MIKOŁAJKOWE SPOTKANIA BAŚNIOWE

MIKOŁAJKOWE SPOTKANIA BAŚNIOWE

Mimo, że nie możemy spotkać się w teatrze - nad czym bardzo ubolewamy - nie poddajemy się i chcemy zrobić wszystko, aby grudzień także w tym roku był dla naszych Widzów świąteczny i bajkowy.

SCHOWAĆ W OKU

SCHOWAĆ W OKU

Drogi Herberta i Lutosławskiego krzyżują się w Gorzowie Wielkopolskim.