Certyfikat dostępności

DOSTĘPNOŚĆ STRONY INTERNETOWEJ

Teatr im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.teatr-gorzow.pl

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Jedynie część materiałów wideo prezentowanych na stronie jest przetłumaczona na PJM.

Grafiki nie zawierają opisów alternatywnych.

Materiały wideo nie posiadają napisów dla osób z niepełnosprawnością słuchu.

 

DOSTĘPNOŚĆ APLIKACJI MOBILNEJ

Teatr im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp. udostępnia aplikację mobilną: Teatr im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp.

Teatr im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp.  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej aplikacji mobilnej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do aplikacji mobilnej Teatr im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp.

Status pod względem zgodności z ustawą

Aplikacja jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia: 31 marca 2021 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data sporządzenia: 1 marca 2021 r.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Ewa Kunicka, promocja@teatr-gorzow.pl tel.: 957289937

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo:

zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

Dane kontaktowe osoby zgłaszającej.

Wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie.

Wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Budynek wolnostojący. Najbliższy parking znajduje się naprzeciwko Teatru. Do budynku prowadzą 3 wejścia. Trzecie wejście z prawej strony od ogrodu dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Wykonany został podjazd wraz z odpowiednio szerokimi drzwiami wejściowymi. W budynku teatru na parterze przy małej scenie oraz wejściu od ogrodu znajduje się 1 toaleta dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Wejścia na widownie z boku również od strony małej sceny. W budynku teatru nie ma pętli indukcyjnej. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.