Karta lojalnościowa

 

 

 

 

Postanowienia ogólne

 

 1. Organizatorem programu lojalnościowego Karta Lojalnościowa Teatru im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp. jest Teatr im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp. prowadzony w ramach własnej działalności gospodarczej przez organizatora.
 2. Program skierowany jest do widzów - klientów Teatru i ma na celu nagrodzenie ich lojalności i wartości zakupionych biletów, poprzez umożliwienie gromadzenia i wykorzystywania punktów z wykorzystaniem Karty Lojalnościowej Teatru.
 3. Niniejszy regulamin programu lojalnościowego zwany w dalszej części Regulaminem określa zasady wydawania i wykorzystywania Kart lojalnościowych.
 4. Na każdej karcie będą gromadzone punkty stanowiące premię za zakup o określonej wartości.
 5. Identyfikacja klienta i możliwość gromadzenia punktów na karcie następuje w chwili zeskanowania karty w kasie teatru w trakcie zakupu biletów.
 6. Uprawniona do korzystania z Karty lojalnościowej jest osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

 

 

Wydanie karty stałego klienta

 

 1. Aby otrzymać Kartę lojalnościową Klient musi złożyć u pracownika Teatru podpisaną deklarację o ochronie danych osobowych.
 2. Wypełnioną deklarację Klient oddaje pracownikowi Teatru i w zamian otrzymuje bezpłatnie Kartę lojalnościową.

 

 

Gromadzenie i wydawanie punktów

 

 1. Karta lojalnościowa umożliwia uzyskanie i gromadzenie punktów przyznawanych za zakup biletów na spektakle Teatru im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp. Posiadacz karty lojalnościowej otrzymuje 1 pkt. a za każdą złotówkę wydaną na bilet wg wzoru:
 2. Kupując bilet za 50 złotych posiadacz karty otrzymuje 50 pkt.
 3. Kartę lojalnościową Klient powinien okazać pracownikowi kasy teatru na początku zakupu biletów w celu zeskanowania karty.
 4. Punkty zgromadzone na koncie uprawniają do zakupu biletów w cenie promocyjnej lub odbioru gadżetu teatralnego.
 5. Podczas odbioru gadżetu lub chęci skorzystania z promocji na bilet klient musi przedstawić do wglądu dokument personalny potwierdzający jego tożsamość.
 6. W momencie wykorzystania punktów na oferty promocyjne lub wymianę na gadżety następuje pomniejszenie z karty ilości punktów zgodnie z poniższym wykazem:

 

100 pkt – długopis z logo Teatru

150 pkt. - płyta z muzyką ze spektaklu pt. "1980-TY"

200 pkt. – torba bawełniana z logo Teatru

300 pkt. - możliwość kupna 1  biletu z 50% zniżką

400 pkt. - możliwość otrzymania 1 bezpłatnego biletu

500 pkt. – filiżanka /kubek z logo Teatru

 

 1. Klient chcąc wykorzystać punkty na jedną z opcji promocyjnych informuje kasjera o możliwości wymiany za zgromadzone punkty.
 2. W transakcji zapłaty lub przyznania punktów może uczestniczyć tylko jedna karta.
 3. Posługiwanie się kartą przez inne osoby niż te, na których zarejestrowana jest karta stanowi złamanie zasad niniejszego regulaminu i upoważnia organizatora do anulowania transakcji, aż do zlikwidowania karty.
 4. Jeżeli klient w trakcie dokonywania transakcji nie okaże Karty lojalnościowej, nie będzie możliwości dopisania punktów w późniejszym terminie.
 5. Nie jest możliwe łączenie ani przelewanie punktów z jednej karty na inne.
 6. Przed zakończeniem transakcji Klient powinien poinformować pracownika kasy teatru, czy chce skorzystać z wykorzystania punktów zgromadzonych na swojej Karcie lojalnościowej.
 7. Informacja o stanie punktów na karcie jest dostępna tylko w kasie teatru.
 8. Klient posiadający Kartę lojalnościową nie może dysponować zgromadzonymi punktami w inny sposób niż zostało to opisane w powyższym regulaminie.
 9. Zgromadzone na karcie punkty nie podlegają wymianie na gotówkę.
 10. Pod pojęciem biletów rozumie się wszystkie bilety zakupione wyłącznie na spektakle repertuarowe Teatru im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp.
 11. Nie ma możliwości dodawania punktów za sprzedaż biletów na imprezy obce- impresaryjne, na których organizacje Teatr wynajmuje tylko Salę.

 

 

Postanowienia różne

 

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z dokonania transakcji przez osoby nieupoważnione, dysponujące Kartami lojalnościowymi m.in. na skutek kradzieży czy zgubienia karty. Jednak w przypadku powiadomienia o utracie lub kradzieży karty organizator dokona blokady karty.
 2. Klient po złożeniu pisemnego wniosku oraz przedstawieniu dowodu osobistego jest uprawniony do uzyskania nowej Karty lojalnościowej.
 3. W przypadku, gdy klient zwraca bilet, za który otrzymał punkty na Kartę lojalnościową wówczas pomniejsza się ilość punktów wynikających z wartości zakupu biletów.
 4. W przypadku wykorzystania Karty i Programu Lojalnościowego niezgodnie z jego celami i postanowieniami, Organizator zastrzega sobie prawo do zablokowania Karty lojalnościowej.

 

 

Postanowienia końcowe

 

Dane osobowe Klienta posiadających Kartę Programu Lojalnościowego Teatru im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp. zostaną umieszczone w bazie danych, której administratorem jest Teatr im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp. i będą wykorzystywane w celach związanych z prawidłowym wykonaniem przyjętych przez organizatora obowiązków wynikających z niniejszego regulaminu. Podanie powyższych danych jest dla klienta dobrowolne. Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych 
(Dz.U.z 2002r. Nr 101,poz.926) dane te będą udostępnione po złożeniu pisemnego wniosku pod adresem

Zmiana niniejszego regulaminu następuje w formie pisemnej i jest dostępna w Teatrze im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp. ul. Teatralna 9, 66-400 Gorzów Wlkp.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych osób korzystających z Kart Stałego Klienta Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Teatr im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp., ul. Teatralna 9, 66-400 Gorzów Wlkp., kontakt e-mailowy pod adresem: kadry@teatr-gorzow.pl
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

Korzystania przez Państwa z Kart Stałego Klienta, w tym zamieszczenia Państwa danych jak imię i nazwisko oraz numer telefonu w bazie osób korzystających z Kart Stałego Klienta, na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO,

wykonania przez Administratora prawnie ciążących na nim obowiązków w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. RODO w zakresie, w jakim przewidują to przepisy szczególne,

c)zrealizowania prawnie uzasadnionego interesu Administratora, tj. w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. RODO.

 1. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, podmioty z którymi Administrator zawarł umowy o współadministrowanie danymi osobowymi oraz inne podmioty, którym dane mogą być udostępnione przez Administratora na podstawie obowiązującego prawa.
 2. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane w celu wskazanym w pkt. 2 lit. a będą przechowywane przez okres jaki będziecie Państwo korzystać z Kart Stałego Klienta, do czasu rezygnacji z Karty.
 4. Państwa dane osobowe przetwarzane w celu wskazanym w pkt. 2 lit. b i c będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa w tym m.in. prawa podatkowego, rachunkowości, kodeksu cywilnego, obowiązków archiwizacyjnych lub w przypadku dochodzenia roszczeń do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w danej sprawie.
 5. Przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu, o ile będzie istniała faktyczna i prawna możliwość realizacji tych praw.
 6. Przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody w przypadku kiedy dane są przetwarzane na podstawie udzielonej przez Państwa zgody tj. pkt. 2 lit. a. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie, poprzez wysłanie wiadomości o wycofaniu zgody na adres mailowy kadry@teatr-gorzow.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 8. Przetwarzanie Państwa danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.