Modernizacja

”Rozbudowa budynku Teatru wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach projektu Ochrona i zachowanie zasobów dziedzictwa kulturowego Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim na potrzeby rozwoju turystyki”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Przedmiotem projektu jest przedsięwzięcie dotyczące ochrony i zachowania zasobów dziedzictwa kulturowego Teatru im. J. Osterwy w Gorzowie wlkp. na potrzeby rozwoju turystyki, w tym w szczególności:

 • rewitalizacja ogrodu,
 • modernizacja dużej sceny,
 • wyposażenie obiektu w sprzęt niezbędny do realizacji nowych zadań, przewidzianych w projekcie sprzęt multimedialny,
 • rozbudowa budynku teatru wraz z zagospodarowaniem terenu.

CEL:

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności do kultury i dóbr dziedzictwa kulturowego w Gorzowie Wlkp. poprzez  uruchomienie nowych produktów w zakresie oferty kulturalnej, edukacyjnej i turystycznej w Teatrze im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp.

PLANOWANE EFEKTY:

 • Wzrost dostępności do usług z obszaru kultury.
 • Poprawa możliwości realizacji potrzeb edukacyjno-oświatowych w zakresie regionu.
 • Wzrostu liczby użytkowników korzystających z usług w obszarze kultury.
 • Poprawa efektywności pracy personelu wojewódzkich instytucji kultury.
 • Wzrost efektywności wykorzystania zasobów kulturowych oraz ich zachowanie.
 • Wzrost atrakcyjności turystycznej miasta.
 • Poprawa spójności społecznej i terytorialnej województwa lubuskiego.

Wartość projektu: 10 585 788,47  
Poziom dofinansowania: 7 733 430,64

Galeria