Polityka prywatności

 

W związku z wejściem z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO” informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

Administratorem danych osobowych widzów i odbiorców jest Teatr im. Juliusza Osterwy z siedzibą w Gorzowie Wlkp., ul. Teatralna 9, 66-400 Gorzów Wlkp., wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. Dane kontaktowe Teatru: ul. Teatralna 9, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 095 728 99 34

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.
Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Teatr polegają na oferowaniu widzom i odbiorcom Teatru spektakli, koncertów i innych wydarzeń artystycznych, które przede wszystkim przyczyniają się do zwiększenia sprzedaży działań artystycznych, edukacyjnych i rozpowszechniania kultury.

Teatr nie udostępnia zebranych danych osobowych żadnym podmiotom w celu ułatwiającym przeprowadzenie kampanii marketingowych. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie na potrzeby prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora i mieści się w zakresie działalności Teatru, jednocześnie przetwarzanie danych jest niezbędne, aby Teatr mógł dostarczać swoim widzom i odbiorcom Teatru informacje w zakresie twórczości artystycznej i edukacyjnej.

Informujemy, że dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie  w celu dostarczania widzom i odbiorcom Teatru kompleksowej informacji o działaniach i wydarzeniach artystycznych oraz edukacyjnych realizowanych przez Teatr, jak również w celach statystycznych.

Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez widza lub odbiorcę Teatru.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych jest Teatr im. Juliusza Osterwy.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Teatr przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Teatru.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

– żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych
– żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych
– żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych
– żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
– przenoszenia Pani/Pana danych osobowych
– wniesienia skargi do organu nadzorczego

Z powyższych praw można skorzystać poprzez:
– kontakt e-mailowy pod adresem: sekretariat@teatr-gorzow.pl
– kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej, na adres: ul. Teatralna 9, 66-400 Gorzów Wlkp.

Informujemy również, że Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Inspektor danych osobowych: Justyna Martyła 

Z inspektorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Teatralna 9, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 095 728 99 31 lub meilowo kadry@teatr-gorzow.pl